http://www.vzdelavani.com/modules/mod_image_show_gk4/cache/slide6gk-is-118.jpglink
http://www.vzdelavani.com/modules/mod_image_show_gk4/cache/slide7gk-is-118.jpglink
http://www.vzdelavani.com/modules/mod_image_show_gk4/cache/slide4gk-is-118.jpglink
http://www.vzdelavani.com/modules/mod_image_show_gk4/cache/slide8gk-is-118.jpglink
0 1 2 3
Progress bar

Nejbližsí školení

27.10.2020
9:00 - cca 14:00
Webinář
On-line kurz! Zákon o sociálních službách se zaměřením na soulad postupů v rámci epidemiologických opatření a uplatnění v praxi
Zobrazitmísto konání: on-line
čas: 9:00 - cca 14:00 | cena: 1600 | lektor: Mgr. Ilona Kolářová

Kurz se bude konat on-line!

Cca 2 dny před kurzem Vám zašleme odkaz k připojení do skupiny, kde si předem po prokliku odkazu můžete vyzkoušet nastavení svého audia a videa. K samotnému kurzu se bude možné připojit v den konání kurzu od cca 8 hodin. Každý účastník se přihlásí celým svým jménem a příjmením pro zapsání do prezenční listiny.

K připojení ke kurzu Vám stačí klasický počítač s repráčky, případně notebook a připojení k internetu.


Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s platnými epidemiologickými postupy a využití v praxi - aktuální znění včetně seznámení s platnými doporučenými postupy

Obsah:

Vybraná ustanovení zákona o sociálních službách - využití jednotlivých ustanovení v praxi sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách, např. sociální poradenství, příspěvek na péči - jeho využití, druh sociální služby, smlouvy s poskytovatelem sociálních služeb, GDRP, soulad se zákonem o ochraně veřejného zdraví, o pomoci v hmotné nouzi a katalogu prací.

Platné doporučené postupy v době epidemie pro jednotlivé cílové skupiny a jejich využití v praxi, práce ve ztížených podmínkách, podpora pracovníků, kteří se nacházejí v přímém kontaktu s osobami v karanténě.

Odbornost sociálního pracovníka a podmínky pro výkon povolání, další vzdělávání - stanovisko pro absolvování počtu hodin dalšího vzdělávání sociálních pracovníků a pracovníků v přímé péči v době nouzového stavu.

Znění vyhlášky č. 332/2013 Sb., účinné k 1. 11. 2013 (Standardizovaný záznam sociálního pracovníka) - obsah a využití v praxi, prováděcí vyhláška č. 505/2006 Sb., účinné k 1.1.2006, využití v praxi – úhrady za poskytování sociálních služeb, výpočet úhrady, poskytování základních činností.

Seznámení s Usnesením Vlády ČR č. 418 o přijetí krizového opatření

 

Každý účastník tohoto kurzu obdrží akreditované osvědčení MPSV ČR

Zobrazit
29.10.2020
9:00 - cca 13:30
Praha
Bude se konat on-line 29.10.2020! Ochrana práv klienta při poskytování sociálních služeb v jeho přirozeném prostředí
Zobrazitmísto konání: on-line
čas: 9:00 - cca 13:30 | cena: 1600 | lektor: Mgr. Monika Heczková

Kurz se bude konat on-line!

Cca 2 dny před kurzem Vám zašleme odkaz k připojení do skupiny, kde si předem po prokliku odkazu můžete vyzkoušet nastavení svého audia a videa. K samotnému kurzu se bude možné připojit v den konání kurzu od cca 8 hodin. Každý účastník se přihlásí pod svým jménem pro zapsání do prezenční listiny. 

K připojení ke kurzu Vám stačí klasický počítač s repráčky, případně notebook a připojení k internetu.

Každý účastník tohoto kurzu obdrží akreditované osvědčení MPSV ČR

Program:

1. Přehled současně platných a závazných právních norem,
- které zakládají povinnost k ochraně lidských práv a která jsou závazná pro poskytovatele sociálních služeb.
- Přehled kritérií standardů kvality sociálních služeb, ve kterých má být definována a zajištěna ochrana práv klientů při poskytování sociálních služeb (SQ1b,SQ2a, SQb, SQ4a, SQ4b,SQ4c, SQ7a, SQ7b).

2. Základní pojmy a jejich definice: svoboda, svobody, lidská práva, právo, lidská vůle, projev vůle člověka, lidská práva jako teoretický konstrukt
Příklady základních lidských práv, která byla porušena při zajištění činností sociální služby v přirozeném prostředí klienta.
Příklady vhodných mechanismů pro zajištění ochrany lidských práv u klientů v jejich přirozeném prostředí.

3. Naplňování lidských práv u klientů s omezenou svéprávností
Určení a definování stěžejních práv a povinností klienta ve smluvním vztahu s poskytovatelem sociální služby

4. Povinné náležitosti smlouvy dle zákona č.108/2006 Sb. o sociálních službách a další možná práva a povinnosti, které upravuje současně platný zákon č.89/2012 Sb. občanský zákoník.

Ukončení práv a povinností mezi klientem a poskytovatelem-výpovědní důvody, lhůty pro ukončení poskytování sociální služby.

Co do smluvního vztahu mezi poskytovatelem sociální služby a klientem nepatří?

5. Reálné a možné způsoby, jak se může klient domáhat nápravy porušení svých práv v souvislosti s poskytováním sociálních služeb?

Podněty, náměty a stížnosti – efektivní či neefektivní nástroj pro uplatnění ochrany práv klientů sociálních služeb.

Zobrazit
29.10.2020
9:00 - cca 13:30
Pardubice
Otázky a otazníky v současné praxi opatrovnictví
Zobrazitmísto konání: hotel Staré časy, Havlíčkova 1080, Pardubice
čas: 9:00 - cca 13:30 | cena: 1900 | lektor: Mgr. Monika Heczková

Mgr. Monika Heczková - skvělá lektorka s dlouholetou praxí

 

Program kurzu:

- Přehled současně platných právních předpisů k problematice omezení svéprávnosti člověka, opatrovnictví člověka k podpůrným institutúm pro osoby s narušenou schopností právního jednání.
- Kdo může být omezen ve svéprávnosti v souladu s českým právním řádem?
- Kompetence osob s omezenou svéprávností pro právní jednání a každodenní běžné činnosti
- Vymezení sociálních oblastí ve kterých lze omezit práva člověka
- Podstata zdravotní diagnózy pro omezení svéprávnosti – lékařská zpráva, lékařská zpráva od odborníka, znalecký posudek
- Kdo může a kdo nemůže být opatrovníkem dle českého právního řádu?
- Postavení veřejného opatrovníka v systému služeb veřejné zprávy-povinnosti opatrovníka, vzdělání, pracovní zařazení, administrativní agenda k opatrovnictví, počet opatrovanců na jednoho opatrovníka atd.
- Finanční kompetence osob omezených ve svéprávnosti, finanční kompetence opatrovníků vůči osobám omezeným ve svéprávnosti.
- Role opatrovníka při řešení pracovněprávních vztahů opatrovanců
- Postavení opatrovníka při rozhodování o zdravotním stavu opatrovanců
- Role opatrovníka a role poskytovatele sociální služby vůči osobám omezeným ve svéprávnosti
- Osoby omezené ve svéprávnosti a jejich práva při poskytování sociálních služeb
- Role opatrovníka u opatrovance, který nekomunikuje, nespolupracuje a nepřijal opatrovnictví
- Zastoupení členem domácnosti a podporované rozhodování, instituty, které lze využít namísto omezení svéprávnosti člověka

Zobrazit
30.10.2020
9:00 - cca 13:30
Praha
Zákon o sociálních službách - aktuálně -Sociální služby 2020 – aktuality, návrh novely zákona o sociálních službách a výklad zákona na příkladech z praxe
Zobrazitmísto konání: Marianeum, Máchova 571/7, Praha 2 - Vinohrady
čas: 9:00 - cca 13:30 | cena: 1900 | lektor: JUDr. Eva Rážová

Seminář je určen poskytovatelům pobytových, terénních a ambulantních sociálních služeb, sociálním pracovníkům, pracovníkům odborů sociálních věcí měst, obcí a krajů, pracovníkům krajských poboček Úřadu práce ČR, poskytovatelům zdravotně sociálních služeb (nemocnice, LDN) a všem dalším zájemcům o tuto problematiku.


Cílem semináře je seznámení s aktuálními změnami platné právní úpravy v oblasti sociálních služeb  a  souvisejících  předpisů  sociální  legislativy v  roce2020, seznámení s připravovanou novelou zákona o sociálních službách a výklad zákona o sociálních službách na podkladě dotazů z praxe.

 

OBSAH:
1.Přehled platné právní úpravy oblasti sociálních služeb
2.Přehled nejdůležitějších změn právních předpisů ovlivňujících oblast sociálních služeb v roce 2020:
-Zvýšení důchodů a příplatků k důchodům od 1.1.2020
-Normativní náklady na bydlení v roce 2020a úhrada za pobyt dítěte s nařízenou ústavní výchovou v DOZP
-Změny v lékařské posudkové službě
3.Informace o aktuálně připravovaných změnách právní úpravy v sociální oblasti, např. zvýšení částek životního a existenčního minima, změna dávek na bydlení(vláda, Poslanecká sněmovna, Senát)
4.Vládní návrh novely zákona o sociálních službách–seznámení s navrhovanými změnami a legislativním procesem
5.Výklad vybraných částí zákona o sociálních službách a souvisejících prováděcích právních předpisů na příkladech z praxe, otázky a odpovědi k jednotlivým ustanovením zákona, zejména:
•příspěvek na péči
•smlouva o poskytnutí sociální služby
•úhrada za sociální služby
6.Dotazy, diskuse.

Zobrazit
03.11.2020
9:00 - cca 13:30
Webinář
On - line kurz! Novela zákoníku práce - zásadní věcné změny novely zákoníku práce s účinností od 30. 7. 2020 a od 1. 1. 2021 - akreditace MV ČR
Zobrazitmísto konání: on-line
čas: 9:00 - cca 13:30 | cena: 1600 | lektor: Mgr. Zdeněk Schmied

Kurz se bude konat on-line!

Cca 2 dny před kurzem Vám zašleme odkaz k připojení do skupiny, kde si předem po prokliku odkazu můžete vyzkoušet nastavení svého audia a videa. K samotnému kurzu se bude možné připojit v den konání od cca 8 hodin. Každý účastník se přihlásí celým svým jménem a příjmením pro zapsání do prezenční listiny. 

K připojení ke kurzu Vám stačí klasický počítač s repráčky, případně notebook a připojení k internetu.

Každý účastník tohoto kurzu obdrží akreditované osvědčení MV ČR

 

Mgr. Zdeněk Schmied - vrchní rada v odboru pracovněprávní legislativy Ministerstva práce a sociálních věcí

 

A n o t a c e:

Parlamentem České republiky byla schválena zásadní novela zákoníku práce a některých dalších souvisejících zákonů. S dělenou účinností, a to k 30. 7. 2020 a k 1. 1. 2021, zavádí některé velmi podstatné věcné změny, především koncepční změnu dovolené.

Cílem semináře je prezentace nejdůležitějších věcných změn zásadních institutů zákoníku práce a souvisejících právních předpisů, mezi něž patří:
- možnost vytváření sdílených pracovních míst,
- koncepční změna výpočtu a čerpání dovolené (v hodinách),
- rozšíření důvodů vyloučení pružného rozvržení pracovní doby,
- rozšíření okruhu překážek v práci v obecném zájmu (jiné úkony v obec. zájmu),
- změny v oblasti náhrad za ztrátu na výdělku a některých dalších náhrad majetkové a nemajetkové újmy,
- změny povinností v oblasti agenturního zaměstnávání a při vysílání zaměstnanců v rámci nadnárodního poskytování služeb,
- změny v oblasti doručování písemností a vydávání potvrzení o zaměstnání,
- změny v oblasti přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů a zvláštní případ výpovědi dané zaměstnancem v souvislosti s přechodem,
- další dílčí změny věcné i legislativně technické.

Seminář je zaměřen na praktické potřeby personalistů, mzdových účetních, vedoucích a dalších zaměstnanců podniků, škol, veřejných institucí a úřadů, územních samosprávných celků a všech, kteří se zajímají o problematiku pracovního práva a plní úkoly v této oblasti.

Zobrazit
05.11.2020
9:00 - cca 13:30
Liberec
Zákon o sociálních službách - aktuálně
Zobrazitmísto konání: hotel Liberec, Šaldovo nám. 1345/6, Liberec
čas: 9:00 - cca 13:30 | cena: 1900 | lektor: Mgr. Ilona Kolářová

Absolvent tohoto vzdělávacího programu: je seznámen s aktualitami zákona o sociálních službách a s dopady jednotlivých změn. Prohloubí a rozvine si své zkušenosti, které následně bude schopen uplatnit v praxi. Přestože se jedná o základní kurz, již se předpokládá, že účastníci vzdělávání mají určité povědomí o této problematice. Seznámí se s problematikou osob, které nejsou schopny řešit sami nepříznivou sociální situaci a mohou ji řešit prostřednictvím sociálních pracovníků nebo prostřednictvím sociální služby zaměřené na individuální potřeby člověka tak aby v praxi docíli maximální schopnosti začlenění do společnosti (příklady z praxe). Dále se účastníci seznámí s úkolem sociálních služeb a úkolem sociálních pracovníků. Seznámí se s oprávněnou osobou poskytující sociální službu - právnická nebo fyzická osoba, která má dle zákona registraci, dále budou seznámení s příspěvkem na péči a jeho určeními. Účastníci budou informováni o smluvních vztazích při zajištění potřebné pomoci, tj. s případy kdy službu v domácnosti poskytuje rodina - osoba blízká nebo asistent sociální péče (praktické případy) a případy kdy službu poskytuje poskytovatel sociálních služeb. Budou seznámeni se zněním, popř. se změnami podle novel, např. při posuzování lékařů, výkonu sociální práce a seznámí se s vymezením sociální práce sociálních pracovníků a pracovníků v přímé péči včetně povinnosti odborné kvalifikace.

Zobrazit
10.11.2020
9:00 - 13:00
Pardubice
Rozpočet 2021 a střednědobý výhled v praxi
Zobrazitmísto konání: hotel Staré časy, Havlíčkova 1080, Pardubice
čas: 9:00 - 13:00 | cena: 2000 | lektor: Ing. Luděk Tesař

ZAMĚŘENÍ A CÍL: Rozpočet 2021 – sestavení rozpočtu, vývoj ekonomiky a dopady COVIDu na obce a doporučená opatření jak situaci řešit, struktura rozpočtu s minimalizací administrativní zátěže, ukázky dobré praxe, provizorium, střednědobý výhled rozpočtu, rozpočtová odpovědnost.
 
CÍLOVÁ SKUPINA: obce, města, městské části a obvody, kraje, DSO, ekonomové a volení zástupci, kontrolní orgány, tajemník, interní audit, účetní, …
 
PROGRAM: zahájení v 9:00 hod., ukončení ve 13:00 hod.
 
Vývoj a výhled ekonomiky k řízení financí samospráv
• Makroekonomický přehled 
• Aktuální vývoj ekonomiky s ohledem na samosprávy – rizika a příležitosti
• Plnění daňových příjmů 
• Dopady COVIDu a změn zákonů na finance obcí
 
Rozpočet
• Rozpočtové hospodaření – východiska zákonů
• Struktura rozpočtu – rozpočtová skladba a doporučení (ukázky z praxe)
• Příjmy – rozpočtové určení daní
• Výdaje
• Financování
• Zdravý rozpočet – doporučení s ohledem na rozpočtová pravidla
• Analýza financí obce – na co se zaměřit
• Rozpočtové provizorium
 
Střednědobý výhled rozpočtu
• Cíl střednědobého výhledu
• Požadavky zákona
• Zvýšení finančních možností obce k realizaci cílů
 
Rozpočtová odpovědnost a povinnosti zveřejňování v praxi
• Limity rozpočtové odpovědnosti v zákoně
• Investiční úvěrový rámec a nástroje bank k řízení likvidity
 

Závěr a doporučen

Zobrazit

Dotazník

captcha
Nahrát znovu

Liberec

Praha

Ústí nad Labem

Brno

Pardubice

Jihlava

Žádné aktuální kurzy

Přihlásit se pod svým účtem

Přihlásit se nebo Vytvořit účet

Založit si registraci účtu

User Registration
or Zrušit