http://www.vzdelavani.com/modules/mod_image_show_gk4/cache/slide6gk-is-118.jpglink
http://www.vzdelavani.com/modules/mod_image_show_gk4/cache/slide7gk-is-118.jpglink
http://www.vzdelavani.com/modules/mod_image_show_gk4/cache/slide4gk-is-118.jpglink
http://www.vzdelavani.com/modules/mod_image_show_gk4/cache/slide8gk-is-118.jpglink
0 1 2 3
Progress bar

Nejbližsí školení

26.09.2019
9:00 - 13:00
Praha
Zákon o sociálních službách – aktuality 2019/2021, příspěvek na péči, poskytovatelé sociálních služeb, sociální práce, sociální šetření vč. poradenství, stanovení úhrad...
Zobrazitmísto konání: Marianeum, Máchova 571/7, Praha 2 - Vinohrady
čas: 9:00 - 13:00 | cena: 1900 | lektor: Mgr. Ilona Kolářová

OBSAH:
1. Úvod – aktuality z oblasti zákona o sociálních službách včetně návrhů připravovaných novel


2. platná právní úprava – praktické využití novely zákona o sociálních službách účinné od IV/2019 a VII/2019; novely zákona o pomoci v hmotné nouzi od II/2019:
- o seznámení s využitím novely zákona o pomoci v hmotné nouzi účinné k 1.2.2019 - seznámení s postupem ÚP ČR - úprava způsobu výplaty příspěvku na živobytí prostřednictvím poukázek,
- o seznámení s novelou zákona o sociálních službách s dělenou účinností k 1.4.2019 a k 1.7.2019 - pomoc sociálního pracovníka při poskytování PnP a jeho využití,


3. seznámení s adaptačním zákonem ke GDPR (schválen 12.3.2019)- využití v praxi (příklady)


4. seznámení s připravovaným návrhem novely vyhlášky č. 332/2013 Sb. a využití v praxi sociálního pracovníka obsah a využití sociálních pracovníků obecních úřadů - možné praktické využití i pro sociální pracovníky poskytovatelů sociálních služeb


5. příspěvek na péči v praxi:
- nárok osob, pečující osoba a příjemce
- implementace nařízení č.883/2004 v rámci příspěvku na péči a sociálních služeb,
- poskytování příspěvku na péči,
- využívání v souladu se základními činnosmti podle vyhlášky č. 505/2006 Sb.


6. sociální poradenství:
- o poskytování sociálního poradenství sociálním pracovníkem v rámci sociálního šetření,
- o seznámení s novým postupem č. 5/2018, kterým se nahrazuje DP č. 4/2017 (spolupráce sociálních pracovníků - detence, postup obecního úřadu při uzavírání smluv, postup poskytovatele, nové formuláře: vzor lékařského posudku, oznámení o držení osoby v zařízení…),


7. stanovení úhrady podle § 73, smluvní ujednání podle § 91 v případech, kdy se osoba nemůže podepsat. Seznámení s poskytováním dotačních titulů pro činnosti sociální práce na krajských a obecních úřadech § 102 - §103 zákona o sociálních službách.


8. oblast odbornosti sociálního pracovníka, povinnost vzdělání, katalog prací včetně zařazování sociálních pracovníků podle náročnosti činností


9. formy spolupráce sociálních pracovníků obecních úřadů, poskytovatelů sociálních služeb, úřadů práce včetně spolupráce s veřejnými opatrovníky bez kumuace funkcí


10. sociální šetření a individuální plán klienta v rámci činností sociální práce – předmět zjištění, dohoda s klientem, samotný záznam


11. prováděcí vyhláška č. 505/2006 Sb., a její využití v praxi, základní činnosti, výpočet úhrad za poskytování sociální služby.


12. diskuze - řešení konkrétních příkladů z praxe a aplikace jednotlivých právních úprav.

Zobrazit
18.10.2019
9:00 - 13:30
Praha
Vznik, změny a skončení pracovního poměru a dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr podle zákoníku práce ve znění právní úpravy platné v roce 2019
Zobrazitmísto konání: Marianeum, Máchova 571/7, Praha 2 - Vinohrady
čas: 9:00 - 13:30 | cena: 1900 | lektor: Mgr. Zdeněk Schmied

Mgr. Zdeněk Schmied - vrchní rada v odboru pracovněprávní legislativy Ministerstva práce a sociálních věcí

Na základě řady podnětů účastníků seminářů zaměřených komplexně na celou problematiku pracovněprávních vztahů „od A do Z“ vyjadřujících požadavek, aby obsahem příštích seminářů byla vždy pouze dílčí, avšak tematicky ucelená věcně příbuzná problematika těchto právních vztahů, nabízíme seminář zaměřený na aktuální výklad právní úpravy vzniku, změn a skončení pracovního poměru a dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr.

Cílem semináře je prezentace v praxi nejfrekventovanějších institutů zákoníku práce a souvisejících právních předpisů v uvedené oblasti platných a účinných v roce 2019, a to s přihlédnutím k aktuální soudní judikatuře. Výklad je přizpůsoben praktickým potřebám personalistů, mzdových účetních, vedoucích pracovníků a zaměstnanců podniků, škol, veřejných institucí a úřadů, územních samosprávných celků a všech, kteří se zajímají o problematiku pracovního práva.

Obsah semináře zahrnuje zejména problematiku

* obecných principů a institutů pracovního práva, formy právních jednání a důsledků jejího nedodržení,

* jednání před uzavřením pracovněprávního vztahu včetně předsmluvní odpovědnosti a vstupní lékařské prohlídky,

* vzniku pracovního poměru pracovní smlouvou nebo jmenováním, možnosti odstoupení od smlouvy, povinností smluvních stran,

* změn pracovního poměru, převedení, přeložení, dočasné přidělení,

* skončení pracovního poměru, jeho forem a požadavků, ochranné doby, odstupného, určení neplatného rozvázání pracovního poměru,

* dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, rozdíl mezi DPP a DPČ, aktuální změny,

* odvolání vedoucího zaměstnance včetně následného postupu zaměstnavatele,

* vybraných institutů pracovního práva souvisejících s pracovním poměrem, např. výkonu práce zaměstnancem v jiném místě, než na pracovišti zaměstnavatele, omezení jiné výdělečné činnosti zaměstnance, konkurenční doložky, doručování písemností.

V rámci semináře budou účastníci informování o dílčích změnách v pracovněprávní oblasti a rovněž budou prezentovány aktuální soudní judikáty a konzultovány případné dotazy účastníků týkající se výše uvedené problematiky.

 

V rámci semináře budou účastníci informování o dílčích změnách v pracovněprávní oblasti, především v souvislosti se zavedením e-neschopenky od roku 2020, rovněž budou prezentovány aktuální soudní judikáty a konzultovány případné dotazy účastníků týkající se pracovněprávních vztahů.

 

! Doporučení pana Mgr. Schmieda - bylo by vhodné, aby si účastníci přinesli na seminář platné znění zákoníku práce, děkujeme !

Zobrazit
31.10.2019
9:00 - 13:30
Praha
Pracovní doba, doba odpočinku, překážky v práci a dovolená podle zákoníku práce ve znění právní úpravy platné v roce 2019
Zobrazitmísto konání: Marianeum, Máchova 571/7, Praha 2 - Vinohrady
čas: 9:00 - 13:30 | cena: 1900 | lektor: Mgr. Zdeněk Schmied

Mgr. Zdeněk Schmied - vrchní rada v odboru pracovněprávní legislativy Ministerstva práce a sociálních věcí

 

Na základě řady podnětů účastníků seminářů k pracovněprávním vztahům „od A do Z“ vyjadřujících požadavek, aby obsahem příštích seminářů byla vždy pouze dílčí, avšak tematicky ucelená věcně příbuzná problematika těchto právních vztahů, připravili jsme seminář zaměřený na aktuální výklad právní úpravy pracovní doby, doby odpočinku, překážek v práci a dovolené. Seminář je zaměřen na prezentaci v praxi nejfrekventovanějších institutů zákoníku práce a souvisejících právních předpisů v této oblasti platných a účinných v roce 2019, a to s přihlédnutím k aktuální soudní judikatuře. Seminář je zaměřen na praktické potřeby personalistů, mzdových účetních, vedoucích pracovníků a zaměstnanců podniků, škol, veřejných institucí a úřadů, územních samosprávných celků a všech, kteří se zajímají o problematiku pracovního práva.

Obsah semináře zahrnuje zejména problematiku
* pracovní doby, její formy a rozvrhování, včetně flexibilních nástrojů,
* doby odpočinku, jeho formy a zákonné limity,
* kratší a pružné pracovní doby,
* výkonu práce z jiného místa než na pracovišti zaměstnavatele (homeworkingu a teleworkingu),
* dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, rozdíl mezi DPP a DPČ,
* překážek v práci na straně zaměstnance i zaměstnavatele, při pružné pracovní době a při výkonu práce „z domova“
* dovolené.

V rámci semináře budou účastníci informování o dílčích změnách v pracovněprávní oblasti a rovněž budou prezentovány aktuální soudní judikáty a konzultovány případné dotazy účastníků týkající se výše uvedené problematiky.

 

! Doporučení pana Mgr. Schmieda - bylo by vhodné, aby si účastníci přinesli na seminář platné znění zákoníku práce, děkujeme !

 

Zobrazit
01.11.2019
9:00 - 13:00
Praha
DPH v tuzemsku - příklady z praxe
Zobrazitmísto konání: Marianeum, Máchova 571/7, Praha 2 - Vinohrady
čas: 9:00 - 13:00 | cena: 2200 | lektor: Ing. Michaela Strnadová

Ing. Michaela Strnadová - zkušená lektorka a specialistka na DPH

    Opravy základu daně z pohledu dodavatele a odběratele - jak provést opravu vyvolanou z obchodních důvodů (bonusy, skonta apod.), jak napravit chybu či omyl ve fakturaci, v jakém zdaňovacím období vykázat, jak opravu vykázat v daňovém přiznání a kontrolním hlášení, jak vystavit opravný daňový doklad

· Datum uskutečnění zdanitelného plnění – jaký je rozdíl mezi datem povinnosti přiznat daň a datem uskutečnění zdanitelného plnění, jak stanovit DUZP při poskytování služeb a dodání zboží, kdy využít dílčí plnění, jak řešit přefakturaci

· Daňové doklady – typy a náležitosti, kdy použít splátkový a kdy platební kalendář, co je souhrnný daňový doklad a jak vykazovat tyto doklady v kontrolním hlášení

· Časové posuny – výklad § 104; kdy podávat dodatečné daňové přiznání a kdy lze pozdě vystavenou či přijatou fakturu zahrnout do řádného dodatečného přiznání

· Nároky na odpočet daně – kdy nárok na odpočet vzniká a kdy je možné ho uplatnit, jaký je rozdíl mezi plněním přijatým v běžném režimu a v režimu reverse charge, jak řešit časový posun (pozdě přijaté faktury), kdy dodavateli vrátit daňový doklad či požadovat jeho opravu

· Vyplňování daňového přiznání – kdy použít ř. 21 a kdy ř. 26, co je řádek 50 a kdy ho použít

Zobrazit
14.11.2019
9:00 - 13:00
Ústí nad Labem
Zákon o sociálních službách – aktuality 2019/2021, příspěvek na péči, poskytovatelé sociálních služeb, sociální práce, sociální šetření vč. poradenství, stanovení úhrad...
Zobrazitmísto konání: Dům kultury, Velká hradební 19, Ústí nad Labem
čas: 9:00 - 13:00 | cena: 1900 | lektor: Mgr. Ilona Kolářová

OBSAH:
1. Úvod – aktuality z oblasti zákona o sociálních službách včetně návrhů připravovaných novel


2. platná právní úprava – praktické využití novely zákona o sociálních službách účinné od IV/2019 a VII/2019; novely zákona o pomoci v hmotné nouzi od II/2019:
- o seznámení s využitím novely zákona o pomoci v hmotné nouzi účinné k 1.2.2019 - seznámení s postupem ÚP ČR - úprava způsobu výplaty příspěvku na živobytí prostřednictvím poukázek,
- o seznámení s novelou zákona o sociálních službách s dělenou účinností k 1.4.2019 a k 1.7.2019 - pomoc sociálního pracovníka při poskytování PnP a jeho využití,


3. seznámení s adaptačním zákonem ke GDPR (schválen 12.3.2019)- využití v praxi (příklady)


4. seznámení s připravovaným návrhem novely vyhlášky č. 332/2013 Sb. a využití v praxi sociálního pracovníka obsah a využití sociálních pracovníků obecních úřadů - možné praktické využití i pro sociální pracovníky poskytovatelů sociálních služeb


5. příspěvek na péči v praxi:
- nárok osob, pečující osoba a příjemce
- implementace nařízení č.883/2004 v rámci příspěvku na péči a sociálních služeb,
- poskytování příspěvku na péči,
- využívání v souladu se základními činnosmti podle vyhlášky č. 505/2006 Sb.


6. sociální poradenství:
- o poskytování sociálního poradenství sociálním pracovníkem v rámci sociálního šetření,
- o seznámení s novým postupem č. 5/2018, kterým se nahrazuje DP č. 4/2017 (spolupráce sociálních pracovníků - detence, postup obecního úřadu při uzavírání smluv, postup poskytovatele, nové formuláře: vzor lékařského posudku, oznámení o držení osoby v zařízení…),


7. stanovení úhrady podle § 73, smluvní ujednání podle § 91 v případech, kdy se osoba nemůže podepsat. Seznámení s poskytováním dotačních titulů pro činnosti sociální práce na krajských a obecních úřadech § 102 - §103 zákona o sociálních službách.


8. oblast odbornosti sociálního pracovníka, povinnost vzdělání, katalog prací včetně zařazování sociálních pracovníků podle náročnosti činností


9. formy spolupráce sociálních pracovníků obecních úřadů, poskytovatelů sociálních služeb, úřadů práce včetně spolupráce s veřejnými opatrovníky bez kumuace funkcí


10. sociální šetření a individuální plán klienta v rámci činností sociální práce – předmět zjištění, dohoda s klientem, samotný záznam


11. prováděcí vyhláška č. 505/2006 Sb., a její využití v praxi, základní činnosti, výpočet úhrad za poskytování sociální služby.


12. diskuze - řešení konkrétních příkladů z praxe a aplikace jednotlivých právních úprav.

Zobrazit
19.11.2019
9:00 - 13:00
Pardubice
Rozpočet obce 2020 a výhled rozpočtu na volební období s Ing. Luďkem Tesařem
Zobrazitmísto konání: hotel Staré časy, Havlíčkova 1080, Pardubice
čas: 9:00 - 13:00 | cena: 2000 | lektor: Ing. Luděk Tesař

Cíle:
•    Rozpočet 2020 – doporučená inovativní struktura s minimalizací administrativní zátěže
•    Výhled – střednědobý výhled rozpočtu, rozpočtová odpovědnost a úvěry
•    Limit bezpečné zadluženosti
•    Plánované změny zákonů o rozpočtových pravidlech a tzv. RUD

Vývoj a výhled ekonomiky k řízení financí samospráv
•    Makroekonomický přehled
•    Aktuální vývoj ekonomiky s ohledem na samosprávy – rizika a příležitosti
•    Plnění daňových příjmů
•    Připravované změny rozpočtových pravidel a RUD
•    Změny zákonů s dopadem do financí obcí
Rozpočet
•    Rozpočtové hospodaření – východiska zákonů
•    Struktura rozpočtu – rozpočtová skladba a doporučení (ukázky z praxe)
•    Příjmy – rozpočtové určení daní
•    Výdaje
•    Financování – úvěry a nástroje finančního trhu
•    Zdravý rozpočet
Střednědobý výhled rozpočtu
•    Cíl střednědobého výhledu
•    Požadavky zákona
•    Praktická doporučení
Rozpočtová odpovědnost a povinnosti zveřejňování v praxi
•    Limity rozpočtové odpovědnosti v zákoně
•    Investiční úvěrový rámec a nástroje bank k řízení likvidity
Závěr a doporučení

Ing. Luděk Tesař - expert na finance a rozvoj samospráv; spoluautor zákona o rozpočtovém určení daní

Zobrazit
26.11.2019
9:00 - 13:00
Ústí nad Labem
Rozpočet obce 2020 a výhled rozpočtu na volební období s Ing. Luďkem Tesařem
Zobrazitmísto konání: Dům kultury, Velká hradební 19, Ústí nad Labem
čas: 9:00 - 13:00 | cena: 2000 | lektor: Ing. Luděk Tesař

Cíle:
•    Rozpočet 2020 – doporučená inovativní struktura s minimalizací administrativní zátěže
•    Výhled – střednědobý výhled rozpočtu, rozpočtová odpovědnost a úvěry
•    Limit bezpečné zadluženosti
•    Plánované změny zákonů o rozpočtových pravidlech a tzv. RUD

Vývoj a výhled ekonomiky k řízení financí samospráv
•    Makroekonomický přehled
•    Aktuální vývoj ekonomiky s ohledem na samosprávy – rizika a příležitosti
•    Plnění daňových příjmů
•    Připravované změny rozpočtových pravidel a RUD
•    Změny zákonů s dopadem do financí obcí
Rozpočet
•    Rozpočtové hospodaření – východiska zákonů
•    Struktura rozpočtu – rozpočtová skladba a doporučení (ukázky z praxe)
•    Příjmy – rozpočtové určení daní
•    Výdaje
•    Financování – úvěry a nástroje finančního trhu
•    Zdravý rozpočet
Střednědobý výhled rozpočtu
•    Cíl střednědobého výhledu
•    Požadavky zákona
•    Praktická doporučení
Rozpočtová odpovědnost a povinnosti zveřejňování v praxi
•    Limity rozpočtové odpovědnosti v zákoně
•    Investiční úvěrový rámec a nástroje bank k řízení likvidity
Závěr a doporučení

Ing. Luděk Tesař - expert na finance a rozvoj samospráv; spoluautor zákona o rozpočtovém určení daní

Zobrazit

Dotazník

captcha
Nahrát znovu

Liberec

Ústí nad Labem

Jihlava

Žádné aktuální kurzy

Pardubice

Praha

Přihlásit se pod svým účtem

Přihlásit se nebo Vytvořit účet

Založit si registraci účtu

User Registration
or Zrušit