http://www.vzdelavani.com/modules/mod_image_show_gk4/cache/slide6gk-is-118.jpglink
http://www.vzdelavani.com/modules/mod_image_show_gk4/cache/slide7gk-is-118.jpglink
http://www.vzdelavani.com/modules/mod_image_show_gk4/cache/slide4gk-is-118.jpglink
http://www.vzdelavani.com/modules/mod_image_show_gk4/cache/slide8gk-is-118.jpglink
0 1 2 3
Progress bar

Nejbližsí školení

23.05.2019
9:00 - 13:00
Pardubice
Změny zákona o sociálních službách 2019 - příspěvek na péči, Adaptační zákon v souladu s GDPR, praktické využití novely zákona o pomoci hmotné nouzi účinnou od 1. 1. 2019 - (vyplácení části příspěvku na živobytí v poukázkách) a další
Zobrazitmísto konání: hotel Staré časy, Havlíčkova 1080, Pardubice
čas: 9:00 - 13:00 | cena: 1800 | lektor: Mgr. Ilona Kolářová

Změny zákona o sociálních službách 2019 - příspěvek na péči, Adaptační zákon v souladu s GDPR, praktické využití novely zákona o pomoci hmotné nouzi účinnou od 1. 1. 2019 - (vyplácení části příspěvku na živobytí v poukázkách) a další
seznámení:
- s novou právní úpravou v rámci příspěvku na péči a jeho využívání,
- s metodikou  pro  poskytování  příspěvku  na  výkon  sociální  práce,
- s novelou standardizovaného záznamu sociálního pracovníka

- seznámení s novým postupem č. 5/2018, kterým se nahrazuje DP č. 4/2017“(detence, postup obecního úřadu při uzavírání smluv, postup poskytovatele, včetně formulářů: vzor lékařského posudku, oznámení o držení osoby v zařízení..)
URČENO:
vedoucím a sociálním pracovníkům na obecních, krajských úřadech a u poskytovatelů sociálních služeb, ostatním pracovníkům v sociální oblasti
CÍLE SEMINÁŘE:
je doplnit a prohloubit znalosti potřebné pro praktické využití ustanovení zákona o sociálních službách a souvisejících předpisů při činnosti sociálních pracovníků (činnosti sociálního pracovníka a jejich náročnost v právních předpisech
- poradenství, depistáž, sociální šetření).
Podání informací pro řešením jednotlivých případů a situací v souladu se zákonem o S.S. a dalšími právními předpisy stanovení platové třídy podle náročnosti činností (katalog prací), vymezení údajů ve smlouvě o poskytování sociání služby( soulad s § 91 a adaptačním zákonem, řešení úhrad za sociální služby v souladu s prováděcí vyhláškou č. 505/2006 Sb., soulad činností sociální práce se standardizovaným záznamem sociálního pracovníka. Praktické postupy v rámci poradenství, depistáže, individuálního plánování, adaptačního zákona včetně dalších činnosti sociální práce, a vzdělávání pracovníků v sociálních službách.Výklad bude doplněn novinkami(návrhy zákonů pro sociální oblast ve sněmovně) a aktuálními poznatky z praxe z oblasti sociální práce včetně výhledu pro 2020/2021.
.................................
OBSAH:
1.Novinky a aktuality v oblasti sociální práce, zákona o sociálních službách a souvisejících předpisů
2.Výhled dalšího vývoje pro období 2020/2021.
3.Seznámení s platným zněním adaptačního zákona a jeho využití v praxi
4.Seznámení s platným zněním "vybraných metodických postupů" a využití v praxi
5.Seznámení s novelou zákona o sociáních službách a přehled platné právní úpravy se zaměřením zejména na:
-příspěvek na péči,
-výpočet úhrad včetně stanovení úhrady podle § 91
–pro osoby, které nemohou samostatně jednat,
-využívání osobních údajů v zákonném rámci ve vztahu k sociálním službám a sociální práci
6.Odborné činnosti prováděné sociálním pracovníkem podle § 109 zákona a jejich náročnost v souladu s katalogem prací
-sociální pracovník obecního úřadu a sociální pracovník poskytovatele sociálních služeb
–rozdíl ve výkonu činností sociální práce a jejich spolupráce,
7.Sociální pracovník podle zákona: písemná a elektronická dokumentace, výkon činností sociální práce, platný postup - povinnost odborného vzdělání a dalšího vzdělávání, výkon sociálního šedtření s návazností na tvorbu individuálního plánu.
Depistážní činnost sociálního pracovníka a poradenská činnost.
8.Seznámení s návrhem novely a využití vyhlášky č. 332/2013 Sb.-standardizovaný záznam sociálního pracovníka v praxi.
9.Smluvní ujednání v souladu s prováděcí vyhláškou č. 505/2006 Sb. v praxi.
10.Seznámení s dopady novely zákona o pomoci v hmotné nouzi (omezení poukázek)
11.Dotazy, diskuse.

Zobrazit
06.06.2019
9:00 - 13:30
Praha
Vznik, změny a skončení pracovního poměru a dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr podle zákoníku práce ve znění právní úpravy platné v roce 2019
Zobrazitmísto konání: Marianeum, Máchova 571/7, Praha 2 - Vinohrady
čas: 9:00 - 13:30 | cena: 1900 | lektor: Mgr. Zdeněk Schmied

Mgr. Zdeněk Schmied - vrchní rada v odboru pracovněprávní legislativy Ministerstva práce a sociálních věcí

Na základě řady podnětů účastníků seminářů zaměřených komplexně na celou problematiku pracovněprávních vztahů „od A do Z“ vyjadřujících požadavek, aby obsahem příštích seminářů byla vždy pouze dílčí, avšak tematicky ucelená věcně příbuzná problematika těchto právních vztahů, nabízíme seminář zaměřený na aktuální výklad právní úpravy vzniku, změn a skončení pracovního poměru a dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr.

Cílem semináře je prezentace v praxi nejfrekventovanějších institutů zákoníku práce a souvisejících právních předpisů v uvedené oblasti platných a účinných v roce 2019, a to s přihlédnutím k aktuální soudní judikatuře. Výklad je přizpůsoben praktickým potřebám personalistů, mzdových účetních, vedoucích pracovníků a zaměstnanců podniků, škol, veřejných institucí a úřadů, územních samosprávných celků a všech, kteří se zajímají o problematiku pracovního práva.

Obsah semináře zahrnuje zejména problematiku

* obecných principů a institutů pracovního práva, formy právních jednání a důsledků jejího nedodržení,

* jednání před uzavřením pracovněprávního vztahu včetně předsmluvní odpovědnosti a vstupní lékařské prohlídky,

* vzniku pracovního poměru pracovní smlouvou nebo jmenováním, možnosti odstoupení od smlouvy, povinností smluvních stran,

* změn pracovního poměru, převedení, přeložení, dočasné přidělení,

* skončení pracovního poměru, jeho forem a požadavků, ochranné doby, odstupného, určení neplatného rozvázání pracovního poměru,

* dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, rozdíl mezi DPP a DPČ, aktuální změny,

* odvolání vedoucího zaměstnance včetně následného postupu zaměstnavatele,

* vybraných institutů pracovního práva souvisejících s pracovním poměrem, např. výkonu práce zaměstnancem v jiném místě, než na pracovišti zaměstnavatele, omezení jiné výdělečné činnosti zaměstnance, konkurenční doložky, doručování písemností.

V rámci semináře budou účastníci informování o dílčích změnách v pracovněprávní oblasti a rovněž budou prezentovány aktuální soudní judikáty a konzultovány případné dotazy účastníků týkající se výše uvedené problematiky.

! Doporučení pana Mgr. Schmieda - bylo by vhodné, aby si účastníci přinesli na seminář platné znění zákoníku práce, děkujeme !

Zobrazit
07.06.2019
9:00 - 13:30
Liberec
Sociální služby 2019 – aktuality, výklad zákona a příklady z praxe s JUDr. Evou Rážovou
Zobrazitmísto konání: hotel Liberec, Šaldovo nám. 1345/6, Liberec
čas: 9:00 - 13:30 | cena: 1800 | lektor: JUDr. Eva Rážová

Seminář je určen poskytovatelům pobytových, terénních a ambulantních sociálních služeb, sociálním pracovníkům, pracovníkům odborů sociálních věcí měst, obcí a krajů, pracovníkům krajských poboček Úřadu práce ČR, poskytovatelům zdravotně sociálních služeb (nemocnice, LDN) a všem dalším zájemcům o tuto problematiku.

Cílem semináře je seznámení s aktuálními změnami platné právní úpravy v oblasti sociálních služeb a souvisejících předpisů sociální legislativy v roce 2019 a výklad zákona o sociálních službách a jeho prováděcích právních předpisů na podkladě nejčastějších dotazů z praxe.

OBSAH:
1. Přehled platné právní úpravy oblasti sociálních služeb
2. Přehled nejdůležitějších změn právní úpravy v oblasti sociálních služeb v roce 2019:
* Zvýšení důchodů
* Normativní náklady na bydlení v roce 2019 a úhrada za pobyt dítěte s nařízenou ústavní výchovou v DOZP
* Výplata příspěvku na živobytí poukázkami
* Změny v lékařské posudkové službě
* Zvýšení příspěvku na péči
3. Aktuální připravované návrhy změn právní úpravy (vláda, Poslanecká sněmovna, Senát)
4. Informace o připravované vládní novele zákona o sociálních službách
5. Výklad vybraných částí zákona o sociálních službách a souvisejících prováděcích právních předpisů na příkladech z praxe, otázky a odpovědi k jednotlivým ustanovením:
* příspěvek na péči - podmínky nároku na příspěvek, řízení, zastavení výplaty, přechod nároku na příspěvek a jeho výplatu při úmrtí oprávněného
* druhy sociálních služeb – vyhledání sociální služby, pravidla pro přijímání nových žadatelů o službu
* smlouva o poskytnutí sociální služby - náležitosti smlouvy, postup při uzavírání smlouvy, povinné náležitosti smlouvy, důvody odmítnutí uzavření smlouvy, pravidla pro poskytování sociální služby
* úhrada za sociální služby – rozhodné příjmy pro platbu úhrady, výplata důchodů do zařízení sociálních služeb, úhrada za pobyt dětí s nařízenou ústavní výchovou
6. Dotazy, diskuse.

Zobrazit
13.06.2019
9:00 - 13:00
Praha
Změny zákona o sociálních službách 2019 - příspěvek na péči, Adaptační zákon v souladu s GDPR, praktické využití novely zákona o pomoci hmotné nouzi účinnou od 1. 1. 2019 - (vyplácení části příspěvku na živobytí v poukázkách) a další
Zobrazitmísto konání: Marianeum, Máchova 571/7, Praha 2 - Vinohrady
čas: 9:00 - 13:00 | cena: 1900 | lektor: Mgr. Ilona Kolářová

Změny zákona o sociálních službách 2019 - příspěvek na péči, Adaptační zákon v souladu s GDPR, praktické využití novely zákona o pomoci hmotné nouzi účinnou od 1. 1. 2019 - (vyplácení části příspěvku na živobytí v poukázkách) a další
seznámení:
- s novou právní úpravou v rámci příspěvku na péči a jeho využívání,
- s metodikou  pro  poskytování  příspěvku  na  výkon  sociální  práce,
- s novelou standardizovaného záznamu sociálního pracovníka

-seznámení s novým postupem č. 5/2018, kterým se nahrazuje DP č. 4/2017“(detence, postup obecního úřadu při uzavírání smluv, postup poskytovatele, včetně formulářů: vzor lékařského posudku, oznámení o držení osoby v zařízení..)
URČENO:
vedoucím a sociálním pracovníkům na obecních, krajských úřadech a u poskytovatelů sociálních služeb, ostatním pracovníkům v sociální oblasti
CÍLE SEMINÁŘE:
je doplnit a prohloubit znalosti potřebné pro praktické využití ustanovení zákona o sociálních službách a souvisejících předpisů při činnosti sociálních pracovníků (činnosti sociálního pracovníka a jejich náročnost v právních předpisech
- poradenství, depistáž, sociální šetření).
Podání informací pro řešením jednotlivých případů a situací v souladu se zákonem o S.S. a dalšími právními předpisy stanovení platové třídy podle náročnosti činností (katalog prací), vymezení údajů ve smlouvě o poskytování sociání služby( soulad s § 91 a adaptačním zákonem, řešení úhrad za sociální služby v souladu s prováděcí vyhláškou č. 505/2006 Sb., soulad činností sociální práce se standardizovaným záznamem sociálního pracovníka. Praktické postupy v rámci poradenství, depistáže, individuálního plánování, adaptačního zákona včetně dalších činnosti sociální práce, a vzdělávání pracovníků v sociálních službách.Výklad bude doplněn novinkami(návrhy zákonů pro sociální oblast ve sněmovně) a aktuálními poznatky z praxe z oblasti sociální práce včetně výhledu pro 2020/2021.
.................................
OBSAH:
1.Novinky a aktuality v oblasti sociální práce, zákona o sociálních službách a souvisejících předpisů
2.Výhled dalšího vývoje pro období 2020/2021.
3.Seznámení s platným zněním adaptačního zákona a jeho využití v praxi
4.Seznámení s platným zněním "vybraných metodických postupů" a využití v praxi
5.Seznámení s novelou zákona o sociáních službách a přehled platné právní úpravy se zaměřením zejména na:
-příspěvek na péči,
-výpočet úhrad včetně stanovení úhrady podle § 91
–pro osoby, které nemohou samostatně jednat,
-využívání osobních údajů v zákonném rámci ve vztahu k sociálním službám a sociální práci
6.Odborné činnosti prováděné sociálním pracovníkem podle § 109 zákona a jejich náročnost v souladu s katalogem prací
-sociální pracovník obecního úřadu a sociální pracovník poskytovatele sociálních služeb
–rozdíl ve výkonu činností sociální práce a jejich spolupráce,
7.Sociální pracovník podle zákona: písemná a elektronická dokumentace, výkon činností sociální práce, platný postup - povinnost odborného vzdělání a dalšího vzdělávání, výkon sociálního šedtření s návazností na tvorbu individuálního plánu.
Depistážní činnost sociálního pracovníka a poradenská činnost.
8.Seznámení s návrhem novely a využití vyhlášky č. 332/2013 Sb.-standardizovaný záznam sociálního pracovníka v praxi.
9.Smluvní ujednání v souladu s prováděcí vyhláškou č. 505/2006 Sb. v praxi.
10.Seznámení s dopady novely zákona o pomoci v hmotné nouzi (omezení poukázek)
11.Dotazy, diskuse.

Zobrazit

Dotazník

captcha
Nahrát znovu

Liberec

Ústí nad Labem

Žádné aktuální kurzy

Jihlava

Žádné aktuální kurzy

Pardubice

Praha

Přihlásit se pod svým účtem

Přihlásit se nebo Vytvořit účet

Založit si registraci účtu

User Registration
or Zrušit