http://www.vzdelavani.com/modules/mod_image_show_gk4/cache/slide6gk-is-118.jpglink
http://www.vzdelavani.com/modules/mod_image_show_gk4/cache/slide7gk-is-118.jpglink
http://www.vzdelavani.com/modules/mod_image_show_gk4/cache/slide4gk-is-118.jpglink
http://www.vzdelavani.com/modules/mod_image_show_gk4/cache/slide8gk-is-118.jpglink
0 1 2 3
Progress bar

Nejbližsí školení

18.06.2024
9:00 - cca 13:30
Webinář
Zákon o sociálních službách a jeho legislativní změny od 1.7.2024
Zobrazitmísto konání: on-line
čas: 9:00 - cca 13:30 | cena: 1990 | lektor: Mgr. Monika Heczková

Kurz se bude konat on-line!

Cca 2 dny před kurzem Vám zašleme odkaz k připojení ke kurzu i zkušební odkaz kde si můžete předem připojení vyzkoušet.

K připojení ke kurzu Vám stačí klasický počítač s repráčky, případně notebook a připojení k internetu.

Každý účastník tohoto kurzu obdrží akreditované osvědčení MPSV ČR

 

Program kurzu:

1. Vymezení současně platné právní úpravy zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a o dalších současně platných, souvisejících právních předpisech ČR.
· Doporučené postupy, podstatné informační zdroje).

2. Základní zásady a pojmy zákona
· Podstata základnhoí poradenství, lidská práva a svobody v oblasti sociálních služeb,
· Aktuální znění a rozšíření výčtu základních pojmů zákona o sociálních službách (statut osoby pečující, síť sociálních služeb)

3. kompetence a působnost správních orgánů v oblasti sociálních služeb a jejich změny.

4. Příspěvek na péči
· Účel a podstatná kritéria příspěvku na péči,
· Změny ve výši příspěvku na péči..

5.Systém sociálních služeb a jeho právní úprava
– změny zaměření sociálních služeb, přechodná ustanovení.

6. Sociální služby registrované dle zákona o sociálních službách a sociální služby poskytované bez zákonné registrace.

7. Základní a fakultativní činnosti sociálních služeb
- Současný stav, vymezení dalších nových základních činností.

8. Podmínky pro odbornou způsobilost stanovené zákonem o sociálních službách:
- Kompetence a povinnosti při výkonu sociální práce na obci I.II., Úřadu práce a při poskytování sociálních služeb.
- Nová definice bezúhonosti pracovníků v sociálních službách
- Změny v povinnosti prohlubování kvalifikace pracovníků v sociálních službách.

9. Povinnosti poskytovatelů sociálních služeb a související správní delikty.

10. změny v části, která vymezuje správní přestupky a správní delikty.

11. Podstata a zákonné náležitosti smluvních vztahů mezi klientem a poskytovatelem sociální služby.

12 Závěrečné dotazy účastníků kurzu.

Zobrazit
24.09.2024
9:00 - cca 13:30
Webinář
Zákoník práce - aktuálně - online
Zobrazitmísto konání: on-line
čas: 9:00 - cca 13:30 | cena: 2390 | lektor: Mgr. Zdeněk Schmied

Kurz se bude konat on-line!

Cca 2 dny před kurzem Vám zašleme odkaz k připojení ke kurzu i zkušební odkaz kde si můžete předem připojení vyzkoušet.

K připojení ke kurzu Vám stačí klasický počítač s repráčky, případně notebook a připojení k internetu.

 

Aktuální změny zákoníku práce a praktické příklady řešení některých jeho frekventovaných ustanovení

Konzultační seminář formou on-line nabízí zájemcům prezentaci aktuálních změn zákoníku práce a výklad k některým jeho frekventovaným ustanovením včetně praktických příkladů řešení vybraných situací v personální a mzdové praxi. Obsah semináře je zaměřen zejména na tyto okruhy právní úpravy:

1. Rozšíření informační povinnosti zaměstnavatele vůči zaměstnancům – stručně

2. Zkušební doba a ochranná doba jako pojmy pracovního práva

3. Zásadní změny v dohodách o pracích mimo prac. poměr – podrobně

4. Komplexní právní úprava dovolené včetně dovolené „dohodářů“ – podrobně

5. Problematika uvolňování zaměstnanců na tábory dětí a mládeže a na obdobné sportovní akce včetně poskytování a refundace náhrady mzdy nebo platu – podrobně

6. Nepřetržitý denní odpočinek a nepřetržitý odpočinek v týdnu - stručně

7. Zvláštní pracovní podmínky stanovených skupin zaměstnanců – stručně

8. Výkon práce "na dálku" a náhrada výdajů s ní spojených – podrobně

9. Změny v doručování písemností a elektronická komunikace mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem a naopak – stručně

10. Doprovodné věcné změny – přehledně

Další případné změny právní úpravy aktuálně ke dni konání semináře. Jiné okruhy pracovněprávní úpravy zákoníku práce lze prezentovat na návrh účastníků semináře v jeho průběhu.

Cílovou skupinou, pro níž je seminář především určen, jsou personalisté, mzdové účetní a vedoucí zaměstnanci zaměstnavatelů působících nejen v podnikatelské sféře ale i veřejné správě, a též v rozpočtové či příspěvkové oblasti, a další zájemci s minimálně základní orientací v pracovněprávní problematice.

Seminář s omezeným počtem účastníků nabízí možnost individuálních konzultaci a posouzení konkrétních případů a situací řešených při praktickém uplatňování jednotlivých ustanovení zákoníku práce.

Zobrazit
26.09.2024
9:00 - cca 13:30
Webinář
Poskytování dávek osobám se zdravotním postižením v teorii a praxi
Zobrazitmísto konání: on-line
čas: 9:00 - cca 13:30 | cena: 2190 | lektor: Mgr. Monika Heczková

Kurz se bude konat on-line!

Cca 2 dny před kurzem Vám zašleme odkaz k připojení ke kurzu i zkušební odkaz kde si můžete připojení vyzkoušet předem.

K připojení ke kurzu Vám stačí klasický počítač s repráčky, případně notebook a připojení k internetu.

Každý účastník tohoto kurzu obdrží akreditované osvědčení MPSV ČR.

 

Program kurzu:

Přehled aktuálně účinných právních předpisů, upravují poskytování dávek osobám se zdravotním postižením.
- Systém finančních příspěvků ze zdravotního pojištění na zajištění zdravotnických pomůcek a systém finančních příspěvků na zvláštní pomůcky v působnosti Úřadu práce.
- Proces správního řízení o dávkách – práva a povinnosti účastníka, účel přerušení řízení, posuzování zdravotního stavu k jednotlivým druhům dávek, vyjádření se k podkladům před vydánmí Rozhodnutí.
- Právní účinky rozhodnutí I. a II. stupně v řízení o dávkách pro osoby se zdravotním postižením.
- Příspěvek na mobilitu – podmínky a kritéria pro uplatnění nároku a jeho výplaty.
- Příspěvek na mobilitu a příspěvek na energie spojené s používáním dýchacích přístrojů

Přehled zvláštních pomůcek pro osoby s těžkou vadou nosného nebo pohybového ústrojí (úprava bytu, motorové vozidlo, rozšíření dveří, svislé a šikmé plošiny atd.)
- Udělení souhlasu vlastníka domu s instalací zvláštní pomůcky, právo občana na svobodný pohyb, využívání zvláštní pomůcky více osobami

Přehled zvláštních pomůcek pro osoby s poruchou autistického spektra a osoby s diagnostikovanou demencí.
- Vymezení a přehled zvláštních pomůcek pro osoby s těžkou vadou zraku (vodicí pes, kamerové lupy, elektronické pomůcky pro komunikaci a orientaci atd.)
- Vymezení zvláštních pomůcek pro osoby s těžkou vadou sluchu (speciální program na odezírání komunikace, tablet, zesilovač bytového zvonku atd.)

Zákonem vymezená výše finančních příspěvků na pořízení zvláštních pomůcek
- Podmínky nastalé pro Vrácení části nebo plné výše přiznaného příspěvku na pořízení zvláštní pomůcky.

Druhy průkazů pro osoby se zdravotním postižením - oprávnění držitele průkazu osoby se zdravotním postižením  
- Průkaz pro osoby se zdravotním postižením a nárok na „parkovací průkaz“-
- Parkovací místa vyhrazená v místě bydliště osoby se zdravotním postižením a parkovací místa vyhrazená na veřejných místech, určená pro osoby se zdravotním postižením.

Zdravotní stavy pro které přiznat průkaz osoby se zdravotním postižením.
- Zdravotní stavy nedefinované, pro které lze přiznat průkaz osoby se zdravotním postižením
- Doba platnosti průkazu osoby se zdravotním postižením a doba platnosti lékařského posudku pro užívání průkazu osoby se zdravotním postižením

Závěrečné dotazy a odpovědi účastníků kurzu.

Zobrazit
10.10.2024
9:00 - cca 13:30
Webinář
Kompetence opatrovanců a opatrovníků při poskytování sociální služby
Zobrazitmísto konání: on-line
čas: 9:00 - cca 13:30 | cena: 2190 | lektor: Mgr. Monika Heczková

Kurz se bude konat on-line!

Cca 2 dny před kurzem Vám zašleme odkaz k připojení ke kurzu i zkušební odkaz kde si můžete předem připojení vyzkoušet.

K připojení ke kurzu Vám stačí klasický počítač s reproduktory, případně notebook a kvalitní připojení k internetu. Není nutná kamera ani mikrofon.

Každý účastník tohoto kurzu obdrží akreditované osvědčení MPSV ČR.

 

Anotace semináře:

Klienty sociálních služeb jsou plně svéprávné fyzické osoby a také osoby, které mají některá práva omezena. Svéprávností pojmenoval občanský zákon způsobilost nabývat vlastním právním jednáním práva a zavazovat se k povinnostem. Zákonodárce vychází ze zásady, že člověk je schopen právně jednat tehdy, je-li k tomu mentálně způsobilý. Klade-li právní jednání požadavky přesahující jeho způsobilost, je třeba nejen takovou osobu, ale i další účastníky právního styku chránit před možnými následky narušeného jednání.
V souladu s právním řádem České republiky, lze omezit práva člověka pouze pro duševní poruchu, která není jen přechodná a brání člověku právně jednat v určitém rozsahu. Protože se jedná o podstatný zásah do přirozených práv člověka, musí být jasně regulován a svěřen do výlučné soudní jurisdikce. Účastníci semináře budou seznámeni s procesními i hmotněprávními podmínkami, které musí být komplexně naplněny pro omezení práv člověka.
Osoby s omezenou svéprávností mnohdy potřebují sociální služby. Při zajišťování a poskytování služeb vznikají právní vztahy i vztahy běžné (neprávní povahy). Účastníkům semináře bude objasněna podstata rozhodovacích kompetencí osob s omezenou svéprávností.
Nelze pominout, že oprávnění a z něho vyplývající odpovědnost za správu záležitostí opatrovance má opatrovník, nikoliv sám opatrovanec. Některá právní jednání činí opatrovanec samostatně a opatrovník je dodatečně schválí. Platná právní jednání může v určitém rozsahu činit opatrovanec. Je nutné pochopit kdy jsou taková jednání legitimní a kdy nikoliv.
Na opatrovníkovi spočívá povinnost pečovat o záležitosti chráněné osoby. Poskytovatelé sociálních služeb rovněž pečují o „chráněné“ osoby. Mnoho činností právní povahy provádí ve prospěch těchto osob, ačkoliv by je měl provádět opatrovník. Proto je třeba vymezit právní kompetence a vzájemné vztahy mezi poskytovateli sociálních služeb a opatrovníky. Práva a povinnosti poskytovatelů sociálních služeb a opatrovníků jsou vymezena různými právními předpisy. Obě uvedené profese se často potkávají při výkonu svých pracovních činností, a proto patří k profesní odbornosti znalost vzájemných kompetencí.
Cílem semináře je definování rozsahu právního jednání klientů sociálních služeb, kteří mají omezenou svéprávnost a vymezení odpovědnosti opatrovníků a poskytovatelů sociálních služeb pro právní jednání za tyto osoby.

 

Cílová skupina: sociální pracovníci sociálních služeb, sociální pracovníci s kumulovanou funkcí opatrovníka, vedoucí pracovníci sociálních služeb.

 

Druh služeb: ambulantní služby, terénní a pobytové

 

Program:

- Přehled současně platných právních předpisů k problematice omezení svéprávnosti, a opatrovnictví člověka
- Definice podstatných právních skutečností, které musí být splněny pro rozhodnutí o omezení svéprávnosti člověka.
- Kompetence osob s omezenou svéprávností pro právní jednání a rozhodování v každodenních záležitostech.
- Vymezení právních vztahů, které jsou předmětem omezení právního jednání u osob s duševní poruchou (uzavírání pracovní smlouvy, nakládání s osobními údaji, rozhodování o trvalém pobytu).
- Podstata zdravotní diagnózy, lékařské zprávy a znaleckého posudku pro rozhodování o omezení svéprávnosti  
- Definování práv a povinností opatrovníků dle současně platných právních předpisů a soudních rozhodnutí.Zobrazit

15.10.2024
9:00 - cca 13:30
Webinář
Zákoník práce - aktuálně - online
Zobrazitmísto konání: on-line
čas: 9:00 - cca 13:30 | cena: 2390 | lektor: Mgr. Zdeněk Schmied

Kurz se bude konat on-line!

Cca 2 dny před kurzem Vám zašleme odkaz k připojení ke kurzu i zkušební odkaz kde si můžete předem připojení vyzkoušet.

K připojení ke kurzu Vám stačí klasický počítač s repráčky, případně notebook a připojení k internetu.

 

Aktuální změny zákoníku práce a praktické příklady řešení některých jeho frekventovaných ustanovení

Konzultační seminář formou on-line nabízí zájemcům prezentaci aktuálních změn zákoníku práce a výklad k některým jeho frekventovaným ustanovením včetně praktických příkladů řešení vybraných situací v personální a mzdové praxi. Obsah semináře je zaměřen zejména na tyto okruhy právní úpravy:

1. Rozšíření informační povinnosti zaměstnavatele vůči zaměstnancům – stručně

2. Zkušební doba a ochranná doba jako pojmy pracovního práva

3. Zásadní změny v dohodách o pracích mimo prac. poměr – podrobně

4. Komplexní právní úprava dovolené včetně dovolené „dohodářů“ – podrobně

5. Problematika uvolňování zaměstnanců na tábory dětí a mládeže a na obdobné sportovní akce včetně poskytování a refundace náhrady mzdy nebo platu – podrobně

6. Nepřetržitý denní odpočinek a nepřetržitý odpočinek v týdnu - stručně

7. Zvláštní pracovní podmínky stanovených skupin zaměstnanců – stručně

8. Výkon práce "na dálku" a náhrada výdajů s ní spojených – podrobně

9. Změny v doručování písemností a elektronická komunikace mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem a naopak – stručně

10. Doprovodné věcné změny – přehledně

Další případné změny právní úpravy aktuálně ke dni konání semináře. Jiné okruhy pracovněprávní úpravy zákoníku práce lze prezentovat na návrh účastníků semináře v jeho průběhu.

Cílovou skupinou, pro níž je seminář především určen, jsou personalisté, mzdové účetní a vedoucí zaměstnanci zaměstnavatelů působících nejen v podnikatelské sféře ale i veřejné správě, a též v rozpočtové či příspěvkové oblasti, a další zájemci s minimálně základní orientací v pracovněprávní problematice.

Seminář s omezeným počtem účastníků nabízí možnost individuálních konzultaci a posouzení konkrétních případů a situací řešených při praktickém uplatňování jednotlivých ustanovení zákoníku práce.

Zobrazit
24.10.2024
9:00 - cca 13:30
Webinář
Vybrané otázky k úhradám za poskytování sociálních služeb a změny a účinné od 1.7.2024
Zobrazitmísto konání: on-line
čas: 9:00 - cca 13:30 | cena: 1900 | lektor: Mgr. Monika Heczková

Kurz se bude konat on-line!

Cca 2 dny před kurzem Vám zašleme odkaz k připojení ke kurzu i zkušební odkaz kde si můžete předem připojení vyzkoušet.

K připojení ke kurzu Vám stačí klasický počítač s repráčky, případně notebook a připojení k internetu.

Každý účastník tohoto kurzu obdrží akreditované osvědčení MPSV ČR

 

Program
- Přehled současně platných právních předpisů a právních ustanovení, která vymezují problematiku finančních úhrad v sociálních službách.
- Úhradové mechanismy, úhradové jednotky a úkony základních činností v systému sociálních služeb.
- Za co lze žádat finančníc úhradu v sociálních službách?
- Definování rozsahu a četnosti pro určení výše finanční úhrady za poskytování sociální služby.
- Stanovení výše úhrady za dovoz stravy, pomoc při přípravě stravy, či zajištění stravy.
- Stanovení výše úhrady za ubytování a dílčích úkonů ubytování.
- Oprávnění poskytovatele ke zjišťování ekonomické situace zájemce o službu.
- Definování přiznatelných a nepřiznatelných příjmů pro stanovení výše finanční úhrady za poskytování sociální služby.
- Zákonné podmínky pro stanovování finančních úhrad u dětí a nezletilých klientů.
- Realizace fakultativních činností v sociálních službách a jejich financování

Zobrazit
19.11.2024
9:00 - cca 13:30
Webinář
Zákoník práce - aktuálně - online
Zobrazitmísto konání: on-line
čas: 9:00 - cca 13:30 | cena: 2390 | lektor: Mgr. Zdeněk Schmied

Kurz se bude konat on-line!

Cca 2 dny před kurzem Vám zašleme odkaz k připojení ke kurzu i zkušební odkaz kde si můžete předem připojení vyzkoušet.

K připojení ke kurzu Vám stačí klasický počítač s repráčky, případně notebook a připojení k internetu.

 

Aktuální změny zákoníku práce a praktické příklady řešení některých jeho frekventovaných ustanovení

Konzultační seminář formou on-line nabízí zájemcům prezentaci aktuálních změn zákoníku práce a výklad k některým jeho frekventovaným ustanovením včetně praktických příkladů řešení vybraných situací v personální a mzdové praxi. Obsah semináře je zaměřen zejména na tyto okruhy právní úpravy:

1. Rozšíření informační povinnosti zaměstnavatele vůči zaměstnancům – stručně

2. Zkušební doba a ochranná doba jako pojmy pracovního práva

3. Zásadní změny v dohodách o pracích mimo prac. poměr – podrobně

4. Komplexní právní úprava dovolené včetně dovolené „dohodářů“ – podrobně

5. Problematika uvolňování zaměstnanců na tábory dětí a mládeže a na obdobné sportovní akce včetně poskytování a refundace náhrady mzdy nebo platu – podrobně

6. Nepřetržitý denní odpočinek a nepřetržitý odpočinek v týdnu - stručně

7. Zvláštní pracovní podmínky stanovených skupin zaměstnanců – stručně

8. Výkon práce "na dálku" a náhrada výdajů s ní spojených – podrobně

9. Změny v doručování písemností a elektronická komunikace mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem a naopak – stručně

10. Doprovodné věcné změny – přehledně

Další případné změny právní úpravy aktuálně ke dni konání semináře. Jiné okruhy pracovněprávní úpravy zákoníku práce lze prezentovat na návrh účastníků semináře v jeho průběhu.

Cílovou skupinou, pro níž je seminář především určen, jsou personalisté, mzdové účetní a vedoucí zaměstnanci zaměstnavatelů působících nejen v podnikatelské sféře ale i veřejné správě, a též v rozpočtové či příspěvkové oblasti, a další zájemci s minimálně základní orientací v pracovněprávní problematice.

Seminář s omezeným počtem účastníků nabízí možnost individuálních konzultaci a posouzení konkrétních případů a situací řešených při praktickém uplatňování jednotlivých ustanovení zákoníku práce.

Zobrazit

Dotazník

captcha
Nahrát znovu

Vzdelavani.com

Přihlásit se pod svým účtem

Přihlásit se nebo